Начало

Кратки исторически данни

Помощно училище „Д-р Петър Берон“   започва да функционира на 15.09.1965 г. като начално помощно училище в гр. Видин. През 1968 г. училището прераства от начално в основно. На 20.10.1986 г. се открива столова за хранене на учениците, като за целта е извършено преустройство на една от класните стаи.

През 1992 г. е извършен основен ремонт на училището и е поставено парно отопление. От месец февруари същата година е открито и общежитие за учениците, приходящи от далечни населени места на община Видин. На основание 151 ПМС от 1993г. училището минава на финансова издръжка и подчинение на Министерството на науката и образованието.

През 2006-2007 учебнагодина  в училището започва професионално обучение по специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ със право на придобиване на Първа професионално – квалификационна степен.

През 2011 г. е извършено цялостнос аниране на външната фасада на училищната сграда, а през учебната 2013-2014 г. е  обновен училищния двор с декоративни храсти и цветя. Изцяло реконструирани са и класните стаи с подновено обзавеждане.

Училището чества своя патронен празникна 18 март.

На 18.03.2015г. училището отбелезасвоя 50-годишен юбилей.

Със Заповед № РД – 14 – 276 на Министъра на образованието и науката от 20.07.2017 година  Помощно училище „Д-р Петър Берон“ гр. Видин се преобразува в ЦСОП . През няколко предходни  години изминахме един интензивен и успешен период  за преобразуване. Индикатори, по които сме работили и бяхме проверени и оценени от няколко институции, са: състояние на  материално-техническата база и оборудване, наличие на необходими специалисти и нивото на тяхната компетентност, креативност, иновативност, умение за професионално взаимодействие в екип и мулти институционално сътрудничество, мотивация и готовност за дейността в условията на ЦСОП, умения за работа в мултикултурна образователна среда и работа с родители.

Отличен резултат от оценките ни беше обявен Дирекция „Приобщаващо образование“ към МОН. РУО гр. Видин в своето становище също отбелязаха готовността на ПУ да се преобразува в ЦСОП.  Помощно училище „Д-р Петър Берон“ приключва дейността си и дава начало на нова институция „ Център за специална образователна подкрепа – „Д-р Петър Берон“гр. Видин, който ще функционира в съответствие с чл. 49, ал.2 от ЗПУО.